.RU

Бағдарламасы «Таңдап алынған спорт түрінен кәсіптік жаттықтырушылық қызметін жетілдіру»

Дата13.06.2017өлшемі222.86 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-35.1.

17 /01-2013
ПОӘК

Оқытушыларға арналған пәннің бағдарламасы

«Таңдап алынған спорт түрінен кәсіптік жаттықтырушылық қызметін жетілдіру»

№ 2 басылым

от ____ 09. 2013 г.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Таңдап алған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі»
5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей, 2013

1.ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы Уразбаев М.Т. «____»___________ 20___ж.,
аға оқытушы «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың

лауазымы теориясы мен әдістемесі» кафедрасы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында

«____»___________ 20___ж. №____хаттама
Кафедра менгерушісі _______Прохоров Б.Н.

2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
Төрайымы ____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.
4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗІЛГЕН

Мазмұны 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер 1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне арналған «Таңдап алған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
 1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Таңдап алған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»

23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының Типтік оқу жоспары,

___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Таңдап алған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі пәні - оқу жоспарындағы таңдау компонентіне жататын курс.

«Таңдап алған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі» курсы спорттық педагогикалық пәндердің арасында болашақ дене мәдениеті мұғалімдері мен спорт түрлерінен жаттықтырушылар даярлауда студенттердің таңдауы бойынша пән болып табылады.

Дене тәрбиесі жаттығуларының көп түрлілігі және олардың орындалу әдістері пәнінің негізгі мазмұны болғандықтан адам ағзасына қозғалыс мүмкіндіктерін ескере отырып ағза қызметтеріне жағымды әсер ету мүмкіндіктерін қалыптастырады.


3.2.Пәнді оқып-білудің мақсаты:

1. Болашақ дене тәрбиесі және спорт саласында жұмыс атқаратын жоғары білімді маманды арнайы біліммен, ұғымдармен дене тәрбиесі және спорт жаттықтырулары сабақтарын ұйымдастыру амалдарымен, әдістерімен, әдістемелерімен қаруландыру.

2. Студенттерді дене тәрбиесі мен спортқа байланысты, адам тәрбиесіне бай- ланысты, рухани сана–сезімге байланысты салаларда терең түсінік, біліммен, әртүрлі теориялармен қаруландыру.

3. Болашақ дене тәрбиесі мен спорт саласында жұмыс атқаратын жоғарғы бі- лімді маманға қажет арнайы біліммен, терминдермен, түсініктермен, жаттығу ды орындау және ұйымдастыру әдістерімен таныстыру, іскерлікке тәрбиелеу.

4. Студенттерге дене мәдениетінің мемлекетіміздегі маңызы, қо- ғамдағы орны туралы кең, терең мәліметтер беру
3.3.Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

1. Студенттерді дене тәрбиесі пәнінің бөлімдерімен, теориялық түсініктермен, Қазақстан Республикасы дене мәдениеті жүйесімен, жаттығулардың денсаулықты нығайтудағы әлеуметтік мәнімен таныстырамыз.

2. Студенттерді дене тәрбиесі амалдарымен, жаттығу техникасымен, сипатамасымен, қимыл әрекетке үйрету құрылысымен, әдістерімен таныстырамыз, түсініктерін қалыптастырамыз.

3. Студенттерді қимыл қозғалысқа үйрету мен дене қуатын жаттықтыру қағидаларымен, әрттүрлі дене тәрбиесін ұйымдастыру әдістерімен таныс - тырамыз.

4. Мектепте дене тәрбиесі сабағын, спорт түрлерінен жаттықтыру жүргізу әдістемесін үйретеміз.

5. Әртүрлі жастағы адамдармен сабақтар жүргізу әдістемесімен, жоспарлау технологиясымен, бақылау және есепке алу құжаттарымен таныстыру.


3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:


 1. Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі пәнін оқу барысында студенттер дене тәрбиесі және спорттық жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыруға қажет дене тәрбиесі амалдарын, әдістерін, қағидаларын үйренеді.

 2. Дене қуаты қасиеттерін, оны дамыту жолдары туралы теориялық мәліметтер алады.

 3. Жоспарлау технологиясын, сабақтарды талдауды үйренеді.

 4. Сабақтар жүргізу іскеліктері мен дағдыларына қалыптасады.

 5. Мектепте дене тәрбиесі сабағын, спорт түрлерінен жаттықтыру жүргізу әдістемесін үйренеді.


3.5 Курстың пререквизиттері:

Анатомия, физиология, биохимия, дене мәдениеті тарихы, сауықтыру технологиялары.


3.6 Курстың постреквизиттері:

Спорттық – педагогикалық пәндер, көпшілік спорт жұмыстарын ұйымдастыру, спорттық медицина, балалар мен жасөспірімдер спорты, іс-тәжірибелік практика.


3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте


Курс

Семестр

Кредит

Дәрістер

Сағат саныТәжіриб сабақтар сағат саны

СОБӨЖ

Бақылау формасы

2

4


3

30

15

22,5

емтихан


4. ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ
2 кесте

Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

МИКРОМОДУЛЬ 1. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесінің жалпы негіздері

Дәріс сабақтары

Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері

1. Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі оқу және ғылыми пән, мақсаты мен міндеттері.

2. Дене мәдениетінің бөлімдері, қызметтері, негізгі ұғымдары


 1. Қазақстан мемлекетінің дене мәдениетінің жүйесі.

2

Дене тәрбиесі және спорттың амалдары.

1. ДТ негізгі амалы – дене тәрбиесі жаттығулары.

2. Жаттығулардың техникасы мен топтары.

3. ДТ көмекші амалдары.2

Дене тәрбиесі және спорттың әдістері.

1. Әдістерді топтау.

2. ДТ жалпы әдістері.

3. ДТ арнайы әдістері.2

Дене тәрбиесі және спорттағы қозғалысқа үйрету және оның қағидалары.

1. Қозғалысқа үйрету және оның кезеңдері.

2. Дене тәрбиесінің қағидалары (саналық және белсенділік, көрнекілік, реттілік, даралық, біртіндеушілік)


2

Дене қуаты қасиеттері және оны дамыту әдістемесі.

1. Дене қуаты қасиеттері, түрлері.

2. Күш, жылдамдық және оларды дамыту әдістемесі.

3. Төзімділік және оны дамыту әдістемесі.

4. Икемділік, ептілік және оларды дамыту әдістемесі


2

МИКРОМОДУЛЬ 2. Дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері

Дәріс сабақтары

Сабақ - мектептегі негізгі оқу түрі

1. Мектептегі дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру түрлері.

2. Дене тәрбиесі сабағы, сабақтың құрылымы мен мазмұны.

3. Дене тәрбиесі сабағына мұғалімнің даярлығы.

4. Сабақтарды жүйелеу.

5. Денсаулығы нашар оқушылармен дене тәрбиесі жұмысын жүргізу3

Дене тәрбиесі сабағын педагогикалық бақылау, бағалау.

1. Дене тәрбиесі сабағының тығыздығы.

2. Дене тәрбиесі сабағында жүктемені мөлшерлеу.

3. Сабақты талдау, бағалау3

Мектептегі дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау.

1. Дене тәрбиесі жұмыстарының жалпы жылдық жоспары.

2. Оқу ағымының жылдық жоспар графигі.

3. Тоқсандық және әрсабақтық оқу жоспары.

4. Сабақтың жоспар – конспектісі.


3

Дене тәрбиесі жұмысындағы бақылау және есепке алу.

1. Бақылау және есепке алу жұмыстарын ұйымдастыру.

2. Мектептің дене мәдениеті ұжымы.


 1. 3. Мектептің бақылау және есепке алу құжаттары.

3

Мектептегі сыныптан, мектептен тыс және күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру.

1 Сыныптан тыс жұмыстар, оларды ұйымдастыру.

2. Сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау.

3. Күн тәртібі ішіндегі сауықтыру шаралары.

4. Мектептен тыс дене тәрбиесі мен спорт жұмыстарының түрлері


3

Оқушы және студент жастардың дене тәрбиесі

1. Жоғарғы оқу орнындағы студенттердің дене тәрбиесі, мақсаты мен міндеттері, оларды ұйымдастыру.

2. Арнайы орта оқу орындарының колледжердің оқушыларының дене тәрбиесі.

3. Кәсіптік техникалық училищелердігі дене тәрбиесі және спорттық жұмыстары.2

Ересек және үлкен жастағы адамдардың дене тәрбиесі

1. Ересек және үлкен жастағы адамдардың дене тәрбиесі адамдардың дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы мен міндеттері.

2. Ересек адамдардың еңбек қызметтері кездеріндегі дене тәрбиесі.

3. Ересек орта және үлкен жастағы адамдармен күнделікті тұрмыс жағдайында сауықтыру жаттықтыруларын ұйымдастыру3

Тәжірибелік сабақтар

Дене тәрбиесінің амалдары мен әдістері.

1

Дене қуаты қасиеттерін дамыту әдістемесі

1

Мектепте дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру түрлері

1

Дене тәрбиесі сабағын бақылау, бағалау.

1

Оқу үрдісін жоспарлау

1

Мектептің дене тәрбиесі сабағы

1

Жаттығулардың техникасы

1

Дене тәрбиесінің қағидалары

1

Қимыл әрекетке үйрету

1

Қимыл әрекетке үйрету құрылысы

1

Дене қуаты қасиеттерін дамыту

1

Мектептегі дене тәрбиесі жұмыстарының түрлері

1

Оқушыларды өзбетімен дене жаттығуларын орындауға үйрету.

1

Көпшілік спорттық сауықтыру шараларын ұйымдастыру

1

Дене тәрбиесі сабағынан үй тапсырмасын орындау

15. Студенттердің өздік жұмыстарының тізімі

№ 1 модуль бойынша сұрақтар: 1. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері пәні, оның маңызы.

 2. Дене мәдениеті, оның бөлімдері.

 3. Дене мәдениетінің қызметтері.

 4. «Дене тәрбиесі», «дене қуаты дайындығы » дегеніміз не?

 5. «Спорт» дегеніміз не ? Ол қандай бөлімдерге бөлінеді?

 6. «Дене дамуы », «Дене қуатын жетілдіру» деген ұғымдарға жауап беріңіз ?

 7. Дене мәдениеті жүйесі, оның мақсаты, міндеттері.

 8. Дене мәдениеті жүйелерінің негіздері.

 9. «Президенттік сынама» - адамдардың дене қуаты деңгейін анықтайтын негізгі сынақтар жиынтығы.

 10. Дене тәрбиесінің негізгі және қосымша амалдары.

 11. Дене тәрбиесі жаттығулары.

 12. Жаттығулардың техникасы, орындау кезеңдері.

 13. Қозғалыс техникасының сипаттамасы.

 14. Жаттығуларды топтау.

 15. Табиғаттың табиғи күші – дене тәрбиесінің қосымша амалы.

 16. Гигиеналық себептер \факторлар\ - дене тәрбиесінің қосымша амалы.

 17. «Әдістемелік тәсіл», «Әдіс», «әдістеме» дегеніміз не?

 18. Дене тәрбиесінің арнайы және жалпы әдістері.

 19. Қатаң шектелген жаттығулар әдістері.

 20. Қимыл- әрекетке үйрету әдісі.

 21. Дене қуаты қасиеттерін дамыту әдістері.

 22. Ойын әдісі.

 23. Жарыс әдісі.

 24. Сөз қолдану әдісі

 25. Көрнекілікті қолдану әдістері.

 26. «Жүктеме» , жүктеменің көлемі, қарқыны.

 27. Жатығу орындаған кездердегі тынығу аралықтары, түрлері.

 28. Шеңберлі орындау әдісі, оның варианттары.

 29. Бірқалыпты және аралықты орындау әдісі.

 30. Қайталап және өзгермелі орындау әдістері.

 31. Қимыл әрекетіне таныстыру кезеңі.

 32. Қимыл әрекетіне үйрету кезеңі.

 33. Үйрету кезеңінде кезігетін қателер.

 34. Қимыл әрекетін жетілдіру кезеңі.

 35. Жоғары қимыл ептілігі.

 36. Дене тәрбиесі мен спорттың қағидалары.

 37. Саналылық және белсенділік қағидасы.

 38. Жүйелілік қағидасы.

 39. Біртіндеушілік қағидасы.

 40. Реттілік қағидасы

 41. Даралық қағидасы

 42. Дене қуаты қасиеттері. Анықтама.

 43. Күш, күштің түрлері.

 44. Күшті дамыту амалдары мен әдістері.

 45. Жылдамдық, оның түрлері.

 46. Қарапайым қозғалыс жылдамдығы, оны дамыту.

 47. Күрделі қозғалыс жылдамдығы, оны дамыту.

 48. Жалғыз қимыл жылдамдығы мен қимыл жиілігі.

 49. Жас ерекшеліктеріне байланысты жылдамдықты дамыту.

 50. Төзімділік, оның түрлері.

 51. Аэробты төзімділік, дамыту амалдары мен әдістері.

 52. Анаэробты, аралас төзімділік, дамыту амалдары мен әдістері.

 53. Ептілік және оны дамыту әдістемесі.

 54. Икемділік, оның түрлері.

 55. Икемділікті дамыту амалдары мен әдістері.

№ 2 модуль бойынша сұрақтар: 1. Мектептегі дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру түрлері.

 2. Сабақтарды дене тәрбиесі бағыты бойынша топтау.

 3. Сабақтарды мазмұны мен міндеттеріне байланысты топтау.

 4. Дене тәрбиесі сабағының құрылымы мен мазмұны.

 5. Дене тәрбиесі сабағының бөлімдері, сипаттама.

 6. Дене тәрбиесіндегі үй тапсырмасы, оның маңыздылығы.

 7. Дене тәрбиесі сабағына мұғалімнің даярлығы.

 8. Денсаулығы нашар балалардың дене тәрбиесі.

 9. Денсаулығы нашар балалармен сабақтар жүргізу ерекшеліктері

 10. Дене тәрбиесі сабағының тығыздығын анықтау.

 11. Сабақта жүктемені мөлшерлеу.

 12. Дене тәрбиесі сабағын педагогикалық талдау.

 13. Дене тәрбиесіндегі жоспарлау.

 14. Мектептің оқу бағарламасы.

 15. Дене тәрбиесі жұмыстарының жалпы жылдық жоспары.

 16. Оқу ағымының жылдық жоспар графигі.

 17. Тоқсандық оқу жоспары.

 18. Әрсабақтық оқу жоспары.

 19. Сабақтың жоспар - конспектісі.

 20. Мектептегі бақылау және есепке алу жұмыстарын ұйымдастыру.

 21. Мектептің дене мәдениеті ұжымы, жұмыс сипаттамасы.

 22. Мектептің есепке алу және бақылау құжаттары.

 23. Үлгі ретінде берілген есепке алу құжаттары, оны жүйелеу.

 24. Азкешенді ауыл мектебіндегі дене тәрбиесі.

 25. Мектептегі сыныптан тыс дене тәрбиесі және спорт жұмыстары.

 26. Сыныптан тыс дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру.

 27. Күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстар

 28. Сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау.

 29. Мектептен тыс дене тәрбиесі және спорт жұмыстары.

 30. Балалар жасөспірімдер спорт мектебі.

 31. Сауықтыру лагерлеріндегі дене тәрбиесі жұмыстары

 32. Ж.О.О дене тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері, оларды ұйымдастыру.

 33. Ж.О.О дене тәрбиесі кафедрасы мен спорт клубының жұмыстары.

 34. Ж.О.О дене тәрбиесі жұмыстарының түрлері.

 35. Арнайы орта оқу орындарының (колледж) оқушыларының дене тәрбиесі.

 36. Кәсіптік- техникалық оқу орнындағы дене тәрбиесі.

 37. Ересек адамдардың дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы мен міндеттері

 38. Ересек, адамдардың еңбек қызметтері кездеріндегі дене тәрбиесі

 39. Ересек, орта және үлкен жастағы адамдармен күнделікті тұрмыс жағдайында сауықтыру жаттықтырулары сабақтарын жүргізу ерекшеліктері 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


(стенд)

Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысанасы


Дәрістер

Тәжірибелік сабақтар

1

2

3

4

5

Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері

Дене тәрбиесінің амалдары мен әдістері.

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарЖеңіл атлетика тарихы бойынша зерттеу жұмыстары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауДене тәрбиесі және спорттың амалдары.


Дене қуаты қасиеттерін дамыту әдістемесі

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарҚазақстандық белгілі жеңіл атлеттер


Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауДене тәрбиесі және спорттың әдістері.


Мектепте дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру түрлері

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарСекірудегі дене дайындығы

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауДене тәрбиесі және спорттағы қозғалысқа үйрету және оның қағидалары.

Дене тәрбиесі сабағын бақылау, бағалау.

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарЛақтыру барысындағы дене дайындығы

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауДене қуаты қасиеттері және оны дамыту әдістемесі.


Оқу үрдісін жоспарлау

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарҰзындыққа секіруді үйретудің жолдары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауСабақ - мектептегі негізгі оқу түрі


Мектептің дене тәрбиесі сабағы

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарЖүгіруді үйретудің жолдары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауДене тәрбиесі сабағын педагогикалық бақылау, бағалау.


Жаттығулардың техникасы

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарҚысқа қашықтыққа жүгіруді үйрету жолдары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауМектептегі дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау.Дене тәрбиесінің қағидалары

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарОрта және ұзақ қашықтыққа жүгіру әдістері

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауДене тәрбиесі жұмысындағы бақылау және есепке алу.Қимыл әрекетке үйрету

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарАласа старттан жүгіруді үйрету жолдары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауМектептегі сыныптан, мектептен тыс және күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру.

Қимыл әрекетке үйрету құрылысы

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарКедергіден жүгіру жолдары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауОқушы және студент жастардың дене тәрбиесі


Дене қуаты қасиеттерін дамыту

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарЖеңіл атлетика сабағының жоспары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауЕресек және үлкен жастағы адамдардың дене тәрбиесі


Мектептегі дене тәрбиесі жұмыстарының түрлері

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарБиіктікке секіру жолдары

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау


Оқушыларды өзбетімен дене жаттығуларын орындауға үйрету.

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарНайза лақтыру әдістері

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау


Көпшілік спорттық сауықтыру шараларын ұйымдастыру

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарЭстафеталық жүгірудің әдістері

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау


Дене тәрбиесі сабағынан үй тапсырмасын орындау

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарГраната лақтыру әдістері

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

 1. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3 кестеӘдебиеттер аты

Баспа саны

Студенттер саны

Пайызы

1

Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: «ФиС», 1970 г.

10

31

32

2.

Русанов В.П., Колкутин А.М. Основы теории и методики физической культуры и спорта. У- Ка, изд-во ВКГУ, 2003 г. - 325 с.

18

31

58

3

Мананков Н.Е., Колкутин А.М. Физическое воспитание студентов. У-Ка, изд-во ВКГУ, 2001 г. -131с

15

31

48

4

Матвеев Л.П. Теория и методика физической. – М : «ФиС», 1991 г. - 336 с.

15

31

48

5

5 - 11 сыныптарға арналған мектептің дене тәрбиесі бағдарламасы. (С.И. Камысбекова, Ю.Г. Телегалиев, С. Тайжанов) - А-Ата , 2000 г. - 47 с.

15

31

48

6

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.: «Академия», 2002 г. - 478 с.

20

31

64

7

Уанбаев Е.К. Дене тәрбиесі және спорттың ңегіздері. -Өскмен, КАЕУ баспасы, 2011г – 125 б.

20

31

64

8

Уанбаев Е.К. Мектептегі дене тәрбиесі жұмыстарын жоспарлау, бақылау және есепке алу. /Е.К.Уанбаев, Ф.Ж.Уанбаева. – Өскемен: БАЙ баспасы. 2006 – 225 б.

20

31

64

9

Аулик И.В. Как определить тренированного спортсмена. - М.: «ФиС», 1977 г. - 195 с.

20

31

64

10

Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. - М.: «ФиС», 1990 г. - 255 с.

15

31

48

11

Годик Н.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: «ФиС», 1980 г.- 136 с.

18

31

58

12

Ленченков И.С. Физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа в образовательных учреждениях. / И.С. Ленченков. Усть-Каменогорск: из-во ВКГУ, 2003

25

31

80

13

Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002 г. - 381 с.

15

31

48

14

Русанов В.П., Беляков Н.И. Модульно- рейтинговая технология физическом воспитании студентов. - У-Ка, изд-во ВКГУ, 2003 г. - 34 с.

35

31

112

Достарыңызбен бөлісу:

analiziruya-statisticheskie-dannie-sobrannie-v-hode-igri-mi-viyavili-sleduyushee.html
analizu-razmesheniya-zakazov-na-postavku-tovarov-vipolnenie-rabot-okazanie-uslug-dlya-gosudarstvennih-i-municipalnih-nuzhd-kemerovskoj-oblasti-v-ipolugod.html
analizu-vospitatelnoj-raboti-mou-sosh-imeni-a-v-kalyapina-s-prigorodnoe-za-2009-2010-uchebnij-god.html
analogi-narkoticheskih-sredstv.html
analogichnoe-imperativnoe-pravilo-ustanovleno-chastyu-2-st-5-federalnogo-zakona-rossijskoj-federacii-101-fz-ot-15-iyulya-1995-goda-o-mezhdunarodnih-dogovorah-rossijskoj-federacii.html
analogizm-oshibki-absolyutizacii-shodstva-analogizirovaniya-problemi-kategorialnoj-logiki-ih-otricatelnie-effekti.html
 • textbook.largereferat.info/istochniki-i-literatura-voprosi-istoriografii-i-istochnikovedeniya.html
 • thescience.largereferat.info/iz-opita-raboti-s-odarennimi-detmi-na-urokah-iskusstva.html
 • uchitel.largereferat.info/programma-vstupitelnogo-ispitaniya-v-magistraturu-po-napravleniyu-020700-68-geologiya.html
 • lektsiya.largereferat.info/programma-disciplini-opd-v-01-pedagogika-mezhnacionalnogo-obsheniya-ukazivaetsya-naimenovanie-i-shifr-disciplini-v-sootvetstvii-s-gos-i-uchebnim-planom.html
 • literature.largereferat.info/d-mamin-sibiryak-skazka-pro-hrabrogo-zajca-dlinnie-ushi-kosie-glaza-korotkij-hvost.html
 • nauka.largereferat.info/urok-kontrol-1.html
 • knigi.largereferat.info/spbgu-otkril-konsultacionnij-centr-dlya-abiturientov.html
 • credit.largereferat.info/osnovnoj-produkciej-emitenta-yavlyayutsya-shitovie-elektroizmeritelnie-pribori-dalee-po-tekstu-sheip.html
 • institute.largereferat.info/glava-2-zarozhdenie-zhizni-gipoteza-a-i-oparkina-solnechnaya-sistema.html
 • predmet.largereferat.info/sankt-peterburg-izdatelstvo-azbuka-2001-nesmrtelnost-yo-milan-kundera-1990-perevod-s-cheshskogo-nini-shulginoj-oformlenie-vadima-pozhidaeva.html
 • tetrad.largereferat.info/urok-po-felinologii-zhivut-na-svete-koshki.html
 • shkola.largereferat.info/tovarovednaya-harakteristika-rastitelnih-masel.html
 • predmet.largereferat.info/spk-kolos-stranica-2.html
 • occupation.largereferat.info/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-zaochnikov-po-specialnosti-2505-pererabotka-nefti-i-gaza-salavat2000.html
 • exchangerate.largereferat.info/etnopoliticheskie-processi-v-rossijskoj-federacii-chast-3.html
 • zanyatie.largereferat.info/ostrov-saaremaa.html
 • writing.largereferat.info/krimskoe-hanstvo-chast-2.html
 • urok.largereferat.info/prioritetnij-nacionalnij-proekt-v-sfere-zdravoohraneniya-realizaciya-meropriyatij-prioritetnogo-nacionalnogo-proekta-v-sfere-zdravoohraneniya-v-chuvashskoj-respublike.html
 • kontrolnaya.largereferat.info/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-osnovi-veterinarii-dlya-podgotovki-bakalavrov-po-profilyam-tehnologiya-proizvodstva-produktov-zhivotnovodstva-po-otraslyam.html
 • shkola.largereferat.info/prigovor-po-telegrafu-rossijskaya-gazeta-obsherossijskij-vipusk-gazeta-moskva-vladislav-kulikov17-08-2011-6-stranica-3.html
 • textbook.largereferat.info/italyanskij-dnevnik-dyadyuchenko-l-b-2003-vse-prava-zashisheni-izdatelstvo-zhzlk-2003-vse-prava-zashisheni.html
 • diploma.largereferat.info/zhelezobetonnie-konstrukcii-pokritij.html
 • nauka.largereferat.info/upadok-chikagskoj-shkoli-i-malish-literaturnie-redaktori-v-rodionova-i-trofimova-hudozhnik-oblozhki-s-malikova.html
 • tests.largereferat.info/kvalifikacionnaya-harakteristika-i-n-denisov-24-noyabrya-2000-g.html
 • exchangerate.largereferat.info/frejya-asvinn-runi-i-misterii-severnih-narodov-runi-i-zhenskaya-sila-stranica-9.html
 • write.largereferat.info/glava-2-osobennosti-i-specifika-dizajn-deyatelnosti-mladshego-shkolnika-v-oblasti-konstruirovaniya-igrushek.html
 • laboratornaya.largereferat.info/referat-estestvenno-pravovaya-teoriya-po-dzhonu-lokku.html
 • university.largereferat.info/evkuzmuk-moskva-stanovlenie-ukrainskogo-romana-i-romannoe-tvorchestvo-fmdostoevskogo.html
 • control.largereferat.info/byudzhetnij-process-i-ego-osobennosti-na-municipalnom-urovne.html
 • institute.largereferat.info/glava-5-psihologiya-menedzhmenta-uchebnik.html
 • lektsiya.largereferat.info/prezentacii-lekcij.html
 • letter.largereferat.info/novosti-otrasli-2.html
 • kolledzh.largereferat.info/abla-badarlamasini-ske-asirilui-bojinsha-anitama.html
 • learn.largereferat.info/glava-devyataya-kniga-pervaya.html
 • lecture.largereferat.info/ambarcumyan-v-v-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.